Algemene voorwaarden

De informatie op de website is van algemene aard. URBICOON nv levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. URBICOON nv is niet verplicht de informatie up to date te houden. URBICOON nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Alle verstrekte gegevens steunen op informatie ontvangen van de eigenaars van de betreffende onroerende goederen en onze zorgvuldige opzoekingen. URBICOON nv bevestigt dan ook niet de correctheid en volledigheid van deze informatie. In geen enkel opzicht kan de inhoud van deze website beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of –overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij stellen alles in het werk om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdatet vastgoedfiches ter beschikking te stellen. URBICOON nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de vastgoedtest of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de test aflegt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, overname...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met URBICOON nv."

URBICOON nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

URBICOON nv kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is URBICOON nv aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

URBICOON nv geeft geen enkele garantie (huur, rendement of andere) en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit gebeurlijk door de verkopende partij of beheersinstantie gebeurlijk verstrekte garanties. URBICOON nv verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap noch beslissingsmacht te hebben over de garanties die door de verkopende partij of beheersinstantie verstrekt worden aan (kandidaat-)kopers met betrekking tot verkoop van de onroerende goederen waarbij URBICOON nv als makelaar optreedt. Het is dan ook uitsluitend de verkopende partij of beheersinstantie die de garantie verstrekt heeft en de dagprijs bepaalt, die daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

URBICOON nv biedt uitsluitend kwalitatieve investeringen aan in beleggingsvastgoedprojecten waarbij de investeerder steeds de mogelijkheid heeft om een eigen genotsrecht uit te oefenen op zijn individuele entiteit conform de daartoe voorziene (wettelijke) voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per project en worden voorafgaandelijk uitdrukkelijk aan iedere kandidaat-investeerder toegelicht. Voor bijkomende informatie dienaangaande is het team van URBICOON steeds beschikbaar. De investeringen van URBICOON vallen (derhalve) niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 juni 2006.